Kunnon Kuvaaja Oy:n asiakasrekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä Kunnonkuvaaja Oy

Y-tunnus: 2616244-6

Heleniuksenkatu 14

05860 Hyvinkää

puh. +358 (0)400 480836


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö Veli-Matti Järveläinen sähköposti: vessu@kunnonkuvaaja.fi


3. Rekisterin nimi Kunnon Kuvaaja oy - tapahtumakuvat


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia kuvia käytetään Kunnon Kuvaaja Oy:n kuvaamien tapahtumien kuvien julkaisemiseen, välittämiseen ja asiakkaiden kuvia koskevien tilausten käsittelyyn ja hallinnointiin. Rekisteriin tallennetaan kuvia tapahtumista, jonka jälkeen kuvat ovat yleisesti nähtävissä, sekä tilattavissa tapahtuman osallistujille.

Kuvia voidaan tämän lisäksi tarpeen mukaan julkaista Kunnon Kuvaaja Oy:n toimintaan tai itse tapahtumaan liittyvissä yhteyksissä kuten sosiaalisessa mediassa. Tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin, eikä luovuteta yrityksen ulkopuolelle.


5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterin perustiedot:

* Tallennetut tapahtuman osallistujien kuvat

* Tapahtuman nimi


Asiakkuuden johdosta (kuvatuotteiden tilaaminen) rekisteriin mahdollisesti merkittävät tiedot:

* Asiakkaan / kuvien tilaajan nimi

* Asiakkaan sähköposti

* Asiakkaan osoite

* Asiakkaan tekemän tilauksen sisältö

* Asiakkaan tekemän tilauksen hinta

* Asiakkaan tekemän tilauksen ja maksun päivämäärät

* Mahdolliset muut asiakkaan esittämät tilaukseen liittyvät lisätiedot ja toiveet


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Kuvat kerätään kuvatusta tapahtumista. Kuvaamisen yhteydessä ei tallenneta erikseen kuvattavien henkilöiden tai asiakkaan nimiä tai muita tapahtumaan liittyviä tietoja.

Asiakkaan tekemän kuvatilauksen yhteydessä tallennetaan erikseen asiakasta itseään koskevat tilaus ja tilauksen toimitustiedot. Tiedot kerätään kuvien myynnissä käytettävien, Kuvat.fi kuvapalvelun, Paypal ja Smugmug maksu- ja tilausjärjestelmien kautta.

Kunnon Kuvaaja oy ei missään yhteydessä tallenna itselleen asiakkaan maksutapahtumaan liittyviä tietoja, kuten maksukortti- tai tilitietoja. Maksutapahtuma toteutetaan kokonaisuudessaan Paypal ja Smugmug palveluiden toimesta.

Tietojen antaminen voi tietyissä tilanteissa olla tilauksen tekemisen ja palvelun käyttöönoton tai käyttämisen edellytys.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä luovutetaan tietoja kulloinkin voimassa olevan lain mukaan viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietoja voidaan siirtää tai ne voidaan kerätä suoraan rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille, kuten Smugmug palveluun. Tietoja voidaan siirtää käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta tietosuoja-asetuksen ja sovellettavan lainsäädännön sallimissa rajoissa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli tietoja siirretään, käytetään lain vaatimia turvatoimenpiteitä.

Lisäksi tietoja voidaan käyttää tai luovuttaa, mikäli se on tarpeen lain, säädöksen tai laillisen pyynnön johdosta sekä oikeusvaateilta puolustautumista varten. Tietoja ei luovuteta toiminnan ulkopuolisille tahoille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ainoastaan määrätyillä rekisterinpitäjien ja niiden toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on oikeus muokata ja päivittää, sekä käyttää tapahtumat kuvarekisterin asiakastietoja rekisterinpitäjän myöntämän käyttöoikeuden perusteella. ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin teknisin turvatoimenpitein, kuten HTTPS salausta käyttävällä yhteydellä. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä koskee vaitiolovelvollisuus.

Julkaistut kuvat on tallennettu julkaisussa käytettävän palvelun toimesta, kuten Smugmug tai kuvat.fi. Kuvien alkuperäiset versiot on tallennettu palomuurille suojattuun ja varmennettuun Kunnon Kuvaaja oy:n ylläpitämään kuvien tallennusjärjestelmään. Järjestelmä on suojattu salasanalla. Järjestelmä sijaitsee yrityksen lukollisissa tiloissa.

Tilauksiin liittyvät tiedot säilytetään tilauksen jälkeen kahden vuoden ajan, jotta asiakkaille voidaan tarvittaessa palauttaa heidän aiemmin hankkimat kuvatilaukset.

Henkilötietoja ei säilytetä pääsääntöisesti manuaalisissa rekistereissä.


9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on Kunnon Kuvaaja oy -tapahtumakuvat rekisterissä. Tarkastuksen voi tehdä ensisijaisesti itsenäisesti verkossa selaamalla tapahtumista julkaistuja kuvia osoitteessa: https://sportskuvat.fi. Mikäli kaikkien tietojen tarkastusta ei voida tehdä verkossa, voi pyynnön tehdä kirjallisella ja allekirjoitetulla pyynnöllä, joka asiakkaan tulee toimittaa rekisteriasioita käsittelevälle yhteyshenkilölle kirjeitse tai sähköpostitse.

Tarkastuspyynnössä on ilmoitettava tiedustelijan henkilöllisyys, osoite, sekä henkilöön liittyvät kuvatut tapahtumat. 


10.Tiedon korjaaminen

Tietojen korjaamiseksi rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön. Tiedon korjaamisesta huolehtivat pääsääntöisesti rekisterin vastuuhenkilöt.


11.Tiedon poistaminen

Asiakkaalla on oikeus omien tietojensa poistamiseen asiakassuhteen päättyessä. Asiakas voi poistaa tietonsa rekisteristä tekemällä kirjallisen pyynnön rekisterin ylläpitäjälle.Powered by SmugMug Owner Log In